ಮುಖಪುಟ | ಪರಿಚಯ | ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳು | ನಮೂನೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಜಾರಿಗೋಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶೆ
Home | Introduction | Functionality | Download Forms HRMS GO
4
ಈ ಯೋಜನೆಯು 2008-09 ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡುವ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. | WON CSI-NIHILENT AWARD FOR THE YEAR 2008-2009
ಪ್ರವೇಶ / Login

ಸರ್ಕಾರಿ            |     ಅನುಧಾನಿತ            |      ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ

:  
:    
ಭಾಷೆ / Language :  
21/01/2017 20:57:09
ಪ್ರವೇಶಪದ ಬದಲಾಯಿಸು | Change Password
Designed and Developed by TCS.
Site best viewed in Microsoft Internet Explorer 6.0+ in 1024x768 resolution.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ
Centre for eGovernance Govt. of Karnataka