ಮುಖಪುಟ | ಪರಿಚಯ | ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳು | ನಮೂನೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಜಾರಿಗೋಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶೆ
Home | Introduction | Functionality | Download Forms HRMS GO
119
ಈ ಯೋಜನೆಯು 2008-09 ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡುವ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ನಿಹಿಲೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. | WON CSI-NIHILENT AWARD FOR THE YEAR 2008-2009
ಪ್ರವೇಶ / Login

ಸರ್ಕಾರಿ            |     ಅನುಧಾನಿತ            |      ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ

:  
:    
ಭಾಷೆ / Language :  
30/05/2016 08:24:49
ಪ್ರವೇಶಪದ ಬದಲಾಯಿಸು | Change Password
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ
Centre for eGovernance
Govt. of Karnataka
Designed and Developed by CMC Limited.
Site best viewed in Microsoft Internet Explorer 6.0+ in 1024x768 resolution.