ಮುಖಪುಟ | ಪರಿಚಯ | ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳು | ನಮೂನೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಜಾರಿಗೋಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶೆ
Home | Introduction | Functionality | Download Forms HRMS GO
ಪ್ರವೇಶ / Login

ಸರ್ಕಾರಿ            |     ಅನುಧಾನಿತ            |      ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ

:  
:  
Captcha
ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿರುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ / Please enter the above text here :      
ಭಾಷೆ / Language :     23/09/2023 23:03:32

l ಪ್ರವೇಶಪದ ಬದಲಾಯಿಸು | Change Password  


   

HRMS-Aadhaar Webportal Electronic Service Register Employee Self Service

click

Maintained By ICT Infracon LLP.
Site best viewed in Microsoft Internet Explorer 6.0+ in 1024x768 resolution.
HRMS 2.0 Directorate,Finance Department,Government of Karnataka
(ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ೨.೦ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ,ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)